روز مادر

بچه های عزیز

12 ماه می روز مادر در استرالیا بود صبح با زنگ تلفن یکی از خانواده هائی که قبلآ برایشان مسکن پیدا کرده بودم بیدار شدم بی نهایت خو شحال شدم که بعد از اینهمه سال آنها هنوز مرا فراموش نکرده اند بعد از تبریک روز مادربه من و تعارفات زیاد او گفت که اوضاع زندگیشان بحمداله خوب است و تصمیم دارند صاحب بچه دیگری شوند یادم افتاد که دوسال پیش که برای اولین بار به استرالیا آمده بودند مطمئن نبودند که اینجا خواهند ماند یا رفتنی هستند بعد از تقریبا سه ماه در منزل ما بودن عقیده شان کاملآ عوض شد و اینجا را خانه خود دانستند و بعد از پیدا کردن کار و پس انداز کافی منزل خودشان را پیدا کرده و از منزل ما به خانه قشنگ خودشان رفتند و حسابی جا افتادند آرزو کردم که همه ایرانیانی که قصد سفر به استرالیا را دارند هرچه زودتر سروسامان گرفته وبه جاهای بلندی در این کشور برسند

انروز من با همه بچه های عزیز قدیم و جدیدی که چه در منزل ما بودند وچه در جاهای دیگر مسکن داشتند دور هم بهترین روز مادر را داشتم

روز مادر بر همه مادران ایرانی مبارک باد

  دوستدار شما    اشی         تمام سرویس من برای ایرانیان عزیز مجانی میباشد

/ 0 نظر / 47 بازدید